Organizačná štruktúra

Najvyššími orgánmi Slovenského pozemkového fondu sú na základe zákona č. 285/2008 Z.z. ktorý mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. s účinnosťou od 31. júla 2008 Rada Slovenského pozemkového fondu, generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.

Rada fondu má 13 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR; a to ôsmich členov na návrh vlády, z toho jedného člena navrhnutého združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a jedného člena navrhnutého Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady SR. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.

Rada kontroluje činnosť a hospodárenie fondu, najmä hospodárenie s prostriedkami fondu, prerokúva právne akty, obsahom ktorých je odplatný a bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe fondu, návrh rozpočtu príjmov a výdavkov, účtovnú závierku schválenú audítorom, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku fondu a prešetruje sťažnosti. Určuje audítora, ktorý preskúmava účtovnú závierku pozemkového fondu.

Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi fondu. Do funkcie ich vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vláda Slovenskej republiky. Za výkon svojej funkcie zodpovedajú vláde Slovenskej republiky.

Generálny riaditeľ riadi činnosť fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za fond koná navonok samostatne, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje námestník.

Právne akty, obsahom ktorých je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom nehnuteľnosti v správe fondu na iné osoby, podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne.

Fond sa vnútorne člení na generálne riaditeľstvo a regionálne odbory. Podrobné informácie o našej organizácii a názornú schému organizačnej štruktúry fondu nájdete v Organizačnom poriadku fondu v Prílohe č. 1 k Organizačnému poriadku Slovenského pozemkového fondu