Organizačná štruktúra

Najvyššími orgánmi Slovenského pozemkového fondu sú na základe zákona č. 285/2008 Z. z. ktorý mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. s účinnosťou od 31. júla 2008 Rada Slovenského pozemkového fondu, generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.

Rada fondu má 13 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR; a to ôsmich členov na návrh vlády, z toho jedného člena navrhnutého združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a jedného člena navrhnutého Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady SR. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.

Rada kontroluje činnosť a hospodárenie fondu, najmä hospodárenie s prostriedkami fondu, prerokúva právne akty, obsahom ktorých je odplatný a bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe fondu, návrh rozpočtu príjmov a výdavkov, účtovnú závierku schválenú audítorom, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku fondu a prešetruje sťažnosti. Určuje audítora, ktorý preskúmava účtovnú závierku pozemkového fondu.

Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi fondu. Do funkcie ich vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vláda Slovenskej republiky. Za výkon svojej funkcie zodpovedajú vláde Slovenskej republiky.

Generálny riaditeľ riadi činnosť fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za fond koná navonok samostatne, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje námestník.

Právne akty, obsahom ktorých je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom nehnuteľnosti v správe fondu na iné osoby, podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne.

V roku 2021 prebehla zmena organizačnej štruktúry SPF, v rámci ktorej boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy.

1. marca 2021 boli zriadené:
Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine
Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci

1. apríla 2021 boli zriadené:
Centrum prevodov s pracoviskami v Nitre a Trnave
Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach

1. mája 2021 bolo zriadené:
Centrum nájmov s pracoviskami v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote

1. júna 2021 boli zriadené:
oddelenia Odboru reštitúcií v Dunajskej Strede, Považskej Bystrici a v Prešove

K 1. februáru 2022 došlo k ďalej reorganizácii organizačných útvarov fondu, ktorej cieľom je zefektívnenie a urýchlenie procesov na SPF a zabezpečenie plnenia prijatých protikorupčných opatrení. 

Podoba aktuálnej organizačnej štruktúry SPF je v priloženom dokumente: