Výberové konania

Vedúci oddelenia ľudských zdrojov

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom: „Vedúci oddelenia ľudských zdrojov“ s miestom práce Búdková 36, 91715 Bratislava, ktoré sa konalo dňa 19.4.2023 v budove GR SPF, Búdková 36, 91715 Bratislava.

Link:

Výzva na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané kandidátom:

 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov vrátane členstva v politických stranách a hnutiach
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (motivačný list) v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k návrhu kandidáta
 • úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa
 • súhlas kandidáta na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu so zverejnením projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • projekt vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve

Téma a rozsah projektu:

 • predloženie projektu „Koncepcia riadenia a rozvoja Slovenského pozemkového fondu“ v rozsahu do 6 strán textu. Koncepcia musí obsahovať samostatnú časť návrhov protikorupčných opatrení a transparentného systémového nastavenia SPF.
 • Technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: minimálne 4 strán, maximálne 6 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma – 12, riadkovanie – 1,5.

Hodnotiace kritériá:

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 – 70%
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 – 30%

Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta:

 1. vzdelanie a odbornosť – 10%
 2. manažérske zručnosti – 16%
 3. motivácia uchádzača – 14%
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 10%
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov – 20%

Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu:

 1. komplexnosť projektu – 7%
 2. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 8%
 3. spolupráca a komunikácia dovnútra úradu, s občanmi a výkonnou mocou – 7%
 4. protikorupčná agenda a konflikt záujmov na Slovenskom pozemkovom fonde – 8%

Doplňujúce informácie:

 • lehota na doručenie návrhov: do 6. apríla 2023 s označením obálky: „Návrh na kandidáta na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu“ – neotvárať
  (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Dokumenty

 

Riaditeľ odboru prevodov

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom: „Riaditeľ odboru prevodov“ s miestom práce Búdková 36, 91715 Bratislava, ktoré sa konalo dňa 30.3.2023 v budove GR SPF, Búdková 36, 91715 Bratislava.

Link:

Riaditeľ právneho odboru

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom: „Riaditeľ právneho odboru“ s miestom práce Búdková 36, 91715 Bratislava, ktoré sa konalo dňa 15.3.2023 v budove GR SPF, Búdková 36, 91715 Bratislava.

Link:

Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom: „Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa s miestom práce Búdková 36, 91715 Bratislava“
ktoré sa konalo dňa 22.10.2022 a 25.10. 2022 v budove GR SPF, Búdková 36, 91715 Bratislava.

Link: