O pozemkovom fonde

Povinne zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“)

1.      Spôsob zriadenia SPF, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

1.1 Spôsob zriadenia SPF

SPF bol zriadený zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) ako právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.

SPF je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Po, vložka č. 35/B ako „iná právnická osoba“ so sídlom v Bratislave, Búdková č. 36, IČO: 17 335 345.

1.2 Právomoci a kompetencie SPF

Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa zákona vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.

V zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. spravuje SPF poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom. Zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

Práva a povinnosti SPF upravujú predovšetkým nasledovné právne predpisy:
• zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.,
• zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam,
• zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov,
• zákon č. zákon č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Okrem uvedeného vydala vláda Slovenskej republiky v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Z. z. a v zmysle § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. Nariadenie vlády SR č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov a podľa § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. Nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

V zmysle vyššie citovaných právnych predpisov je SPF oprávnený najmä:
• bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu do vlastníctva oprávnených osôb (reštituentov) nehnuteľnosti z dôvodu poskytovania reštitučných náhrad,
• bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu do vlastníctva cirkví a náboženských spoločností nehnuteľnosti odňaté v rozpore so zásadami demokratickej spoločnosti po preukázaní zákonom stanovených podmienok,
• odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie,
• odplatne prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na účely výstavby alebo ťažby,
• odplatne prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve nezistených vlastníkov z dôvodov taxatívne stanovených zákonom,
• zamieňať a predávať pozemky vo vlastníctve štátu, ako aj nadobúdať pozemky do vlastníctva štátu z dôvodov stanovených nariadením vlády,
• odplatne zriaďovať zmluvou práva zodpovedajúce vecnému bremenu na pozemkoch vo vlastníctve štátu a z dôvodov taxatívne stanovených zákonom aj na pozemkoch nezistených vlastníkov,
• prenajímať nehnuteľnosti na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, príp. dočasne aj na iný účel podľa nariadenia vlády,
• prenajímať podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov a prevádzať podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu za podmienok stanovených zákonom,
• predávať pozemky a poskytovať náhradné pozemky na účely usporiadania vlastníctva v zriadených záhradkových osadách.

1.3 Organizačná štruktúra SPF

Na základe zákona č. 285/2008 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. s účinnosťou od 31.7.2008, sú orgánmi SPF rada pozemkového fondu, generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.

Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásťčlenná rada, ktorej členov  volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

V zmysle § 35a ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. rada pozemkového fondu
a)      kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,
b)      kontroluje ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
c)      prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
d)     schvaľuje rokovací poriadok rady,
e)      určuje audítora na overenie účtovnej závierky pozemkového fondu,
f)       prerokúva
1. právne akty podľa § 35b ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko,
2. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
3. účtovnú závierku overenú audítorom,
4. návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
5. výročnú správu pozemkového fondu,
g)      prešetruje sťažnosti na pozemkový fond.

Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi pozemkového fondu. Generálneho riaditeľa a námestníka do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vláda Slovenskej republiky, ktorej zodpovedajú za výkon svojej funkcie.

Generálny riaditeľ riadi činnosť pozemkového fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za pozemkový fond koná navonok samostatne. Právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby, podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne.
SPF sa vnútorne člení na generálne riaditeľstvo a regionálne odbory. Kontakty na jednotlivé odbory a úradné hodiny sú zverejnené na webovom sídle SPF www.pozfond.sk.

2.      Informácie, žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podanie

2.1 Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Žiadatelia môžu získavať informácie, ktorými disponuje SPF na základe zákona č. 211/2000 Z. z., a to na základe podanej žiadosti podľa § 14 cit. zákona, ktorá musí obsahovať:
a)      informáciu, že ide o žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
b)      ktorej povinnej osobe je určená,
c)      meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
d)     jeho adresa pobytu alebo sídlo,
e)      presné označenie informácií, ktorých sa žiadosť týka a
f)       aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať:
• písomne na adresu sídla SPF
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava
• faxom na t. č. 02/20941 310 alebo 02/20941 311
• iným vhodným spôsobom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.

Okrem sprístupňovania informácií v režime zákona č. 211/2000 Z. z., ktorý má striktne  formalistický prístup, sprístupňuje SPF informácie aj neformálnym spôsobom, a to ústne na jednotlivých odboroch a v úradných hodinách alebo elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovom sídle www.pozfond.sk.

2.2 Kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosti o uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámennej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ako aj výzvy o poskytnutie náhrady v zmysle reštitučných zákonov možno podať na adresu miestne príslušného regionálneho odboru, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Rovnako sa na adresu miestne príslušného regionálneho odboru doručujú aj ostatné návrhy, podnety a žiadosti, napr. o vydanie stanovísk k územným, stavebným a kolaudačným konaniam, k zmene druhu pozemku, k vydržaniu vlastníckeho práva a pod.

Sťažnosti sa doručujú na odbor vnútornej kontroly do sídla fondu.

2.3 Postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní

SPF sa pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní riadi právnymi predpismi uvedenými v bode 1.2, pričom na činnosť SPF sa nevzťahuje postup ani lehoty zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sa sprístupňujú spôsobom stanoveným zákonom a v zákonom stanovenej lehote 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje nevidiacej osobe v Braillovom písme. Lehotu je možné predĺžiť o 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje nevidiacej osobe v Braillovom písme.

3.      Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia SPF

Z dôvodu, že na činnosť SPF sa nevzťahuje správny poriadok, je voči rozhodnutiu SPF možné podať opravný prostriedok iba v prípadoch stanovených osobitnými predpismi.

Opravný prostriedok je možné podať proti rozhodnutiu pozemkového fondu o nesprístupnení informácie podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. alebo rozhodnutiu o zastavení konania o sprístupnenie informácie podľa § 30 ods. 1 písm. a), d), e), i), j) správneho poriadku v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. Odvolanie sa podáva právnemu odboru SPF a doručuje sa do sídla fondu.

Odvolanie musí spĺňať náležitosti podania podľa § 19 správneho poriadku, t.j. musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) možno súdne preskúmať rozhodnutie pozemkového fondu vydané podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Súdne možno preskúmať aj rozhodnutie vydané podľa § 11 zákona č. 229/1991 Zb. alebo § 6  zákona č. 503/2003 Z. z. Žaloba podľa druhej hlavy piatej časti OSP musí okrem všeobecných náležitostí podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpísané a datované) obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

4.      Prehľad vnútorných predpisov, podľa ktorých SPF koná

V zmysle interných predpisov, ktorým sa upravuje jednotný postup Slovenského pozemkového fondu pri:
–          nájme pozemkov na iný ako poľnohospodársky účel,
–          nájme pozemkov na poľnohospodárske účely,
–          príprave a uzatváraní kúpnych zmlúv, zmlúv o prevode vlastníctva, zmlúv o prevode práva správy majetku štátu,  zámenných zmlúv,  zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti a záložných zmlúv,
–          nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti,
–          prenájme poľovných pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu,
–          poskytovaní náhrad oprávneným osobám podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z.
 *prehľad vnútorných predpisov je iba informatívny

5.      Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Slovenský pozemkový fond sprístupňuje informácie v zásade bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so sprístupnením informácií, podľa nasledovného sadzobníka úhrad:
Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A4 
0,10 €
Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A3 
0,15 €
Náklady spojené s obstaraním diskety 
0,50 €
Náklady spojené s obstaraním kompaktného disku (CD)
1,00 €
Náklady spojené s obstaraním obálky A4
0,10 €
Náklady spojené s obstaraním obálky A5
0,10 €
Náklady spojené s odoslaním informácie poštou
podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
Náklady spojené s odoslaním informácie e-mailom, faxom, telefonicky
0,00 €

Slovenský pozemkový fond odpúšťa všetkým žiadateľom o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií náklady za sprístupnenie informácie, u ktorej súčet nákladov spojených s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročí sumu vo výške 3,00 €.

Na elektronické žiadosti o informácie využite prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte priamo regionálny odbor.