Ochrana osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov

  • Návšteva portálu Slovenský pozemkový fond

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah nášho portálu do Vášho počítača v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie nášho portálu a poskytovania služieb uskutočňovaného cez náš portál.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti nášho portálu, je to na právnom základe podľa podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o e-Governmente“).
Iné účely

Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete, napr. pri objednávaní newslettru. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a všetky súvisiace vykonávacie akty Európskej komisie.

2. Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom poskytovať na komerčné účely.

Máme právo poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní a prípadne poškodeným tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné na objasnenie nezákonného využívania našich služieb alebo na uplatnenie právnych nárokov. Takýto prevod sa však uskutoční iba vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití. Prenos Vašich údajov sa môže uskutočniť aj vtedy, ak to prispieva k presadzovaniu podmienok používania alebo iných dohôd. Zároveň máme právnu povinnosť poskytovať na požiadanie informácie niektorým verejným orgánom.

Prenos týchto údajov je založený na našom legitímnom záujme zabrániť zneužitiu, umožniť stíhanie trestných činov a zabezpečiť uplatňovanie svojich práv, ak naše záujmy prevážia nad Vašimi záujmami a právami na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Prenos údajov do tretích krajín

V súčasnosti nie je plánovaný prenos údajov do tretích krajín. V prípade takéhoto prenosu zavedieme opatrenia potrebné pre splnenie požadovaných zákonných podmienok. Predovšetkým však budete včas informovaní o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami.

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva identifikačné a iné osobné údaje len v rozsahu a na presne stanovený účel vymedzený v zákone o eGovernmente.

Účelom získavania a spracúvania osobných údajov na ústrednom portáli je:

▹ využívanie elektronických služieb a s tým bezprostredne súvisiacich činností, výkon verejnej moci elektronicky orgánmi verejnej moci,
▹ zaradenie týchto identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi do príslušných databáz prevádzkovateľa, v súvislosti s výkonom práv prevádzkovateľa poskytovanie identifikačných údajov a iných osobných údajov tretím stranám.

Prevádzkovateľ ústredného portálu zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s používateľom, ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu používateľa.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje na účel priameho marketingu.

5. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov z ústredného portálu postupuje prevádzkovateľ vždy podľa zákona o e-Governmente, zákona o ochrane osobných údajov.

Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením.

Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

7. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií, v rozsahu uvedenom vo všeobecných podmienkach prevádzkovateľa sa zhoduje s dobou existencie elektronickej schránky používateľa. V prípade uplatňovania práv prevádzkovateľa ústredného portálu, doba zhromažďovania a spracúvania informácií trvá aj po zániku identity používateľa. Prevádzkovateľ nie je oprávnený zlikvidovať osobné údaje používateľa až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch. Údaje z ústredného portálu sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom na zabezpečenie správneho obnovenia systému.