Predkladanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči

10. októbra 2018 |

Od 01. októbra 2018 Slovenský pozemkový fond používa nový registratúrny software postavený na platforme umožňujúcej vedenie elektronického spisu.

Doručovanie medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom SPF už nie je viac limitované lehotami poštovej prepravy.

Podmienkou plného využitia tejto inovácie je digitalizácia všetkých dokumentov doručených do centrálnej podateľne SPF.

Vyhotovovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov v elektronickej verzii je dnes bežným štandardom ich spracovateľov.

Slovenský pozemkový fond v rámci ďalšieho zefektívnenia svojej činnosti bude od žiadateľov, ktorí svoje žiadosti doručili po 01. októbri 2018, vyžadovať okrem originálnej verzie aj elektronickú verziu znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči (preferovaný formát PDF).

Predkladanie týchto podkladov v elektronickej verzii zrýchli vybavovanie žiadostí o čas potrebný na manuálne zdigitalizovanie.