Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

30. januára 2024 |

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu dňa 25. 1. 2024 rokovali so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na témy, ktoré v súčasnosti najviac trápia poľnohospodárov a o možnostiach ich riešenia.

Najviac dotknutými témami stretnutia boli stav tzv. spisovej zápchy a jej vplyv na evidenciu nájomných vzťahov k pozemkom, ktorá je potrebná pri podávaní žiadosti o priame podpory a možnosti riešenia v roku 2024. Ďalšími témami bolo stanovenie lehôt na vydávanie stanovísk SPF k územnému a stavebnému konaniu v intenciách konania o nenávratný finančný príspevok, vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod hospodárskymi dvormi a prenajímanie nepoľnohospodárskej pôdy.

Slovenský pozemkový fondSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa po rokovaní dohodli na vzájomnej spolupráci pri spoločnom postupe v navrhovaní legislatívnych zmien v oblasti nájmov a prevodov pozemkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond.