Možnosť prevodu pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov

20. decembra 2017 |

Slovenský pozemkový fond touto cestou informuje o možnosti prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov podľa § 34 ods. 10 až 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Základnou podmienkou možnosti prevodu, resp. výpožičky, je skutočnosť, že pozemky vo vlastníctve štátu v správe SPF sú v záväznej časti územného plánu obce určené na bývanie formou nájomných bytov.
Ďalšou podmienkou je, že pôjde o nájomné byty vo vlastníctve obce alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, prípadne bytového družstva.
V prípade, ak nájomné byty budú vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť takéto pozemky do jej vlastníctva. Ak výstavbu nájomných bytov búdu zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, fond môže s takýmito žiadateľmi uzatvoriť zmluvu o dlhodobej výpožičke pozemkov (na 99 rokov).
Podľa zákona č. 330/1991 Zb. ďalej platí, že nehnuteľnosti fond prevedie alebo dá do užívania až na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Upozorňujeme, že ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu, pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je zároveň povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
Bližšie informácie o podmienkach prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov môžu žiadatelia získať na príslušnom regionálnom odbore Slovenského pozemkového fondu, ktorých zoznam podľa okresov vrátane kontaktných údajov a údajov o stránkových hodinách je dostupný na internetovej stránke http://www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory.