Novela zákonov upravujúcich kompetencie Slovenského pozemkového fondu

12. júna 2017 |

Dňa 09.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prijatým zákonom boli o. i. zmenené a doplnené zákony č. 330/1991 Zb. a č. 180/1995 Z. z. upravujúce kompetencie Slovenského pozemkového fondu. Právne záväzný text predpisu je dostupný na nasledujúcej linke: