Oznam k § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

10. februára 2016 |
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že pri výkone oprávnení, ktoré mu vyplývajú pri správe a nakladaní podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z.z.“) vyžaduje od pozemkových spoločenstiev pri uzatváraní nájomnej zmluvy nasledujúce doklady:
• aktuálny doklad o registrácii pozemkového spoločenstva na príslušnom Okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore,
• fotokópiu zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a stanov vrátene dodatkov,
• fotokópie dokladov o pridelení IČO, DIČ, adresa sídla spoločenstva a adresa na doručovanie (ak sa líši od adresy sídla spoločenstva), číslo účtu v tvare IBAN, názov banky, meno a priezvisko členov pozemkového spoločenstva, ktorí majú oprávnenie podpisovať nájomné zmluvy,
• rozhodnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva o spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti podľa § 14 ods. 4 písm. e) zákona č. 97/2013 Z.z.,
• nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorému členovia pozemkového spoločenstva prenajali spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť, pričom ku každej nájomnej zmluve je potrebné zaslať aj uznesenie zo zhromaždenia pozemkového spoločenstva podľa § 14 ods. 4 písm. e) zákona č. 97/2013 Z.z. s uvedením nájomcu, ktorému sa spoločná nehnuteľnosť alebo jej časť prenajíma, predmetu nájmu (s presnou špecifikáciou pozemkov), doby nájmu a výšky nájomného,
• kópiu Plánu starostlivosti o les (PSL, po starom LHP), tzv. sumárnu tabuľku k výpočtu nájmu na lesných pozemkoch; v prípade ak je pozemkové spoločenstvo zaregistrované aj podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 97/2013 Z.z. predkladajú sa iba údaje, ktoré sa týkajú spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti – spracované a potvrdené odborným lesným hospodárom.