Oznam o výške nájomného

18. februára 2016 |
Oznam o výške nájomného
pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel
Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2016 :
1. min. 2,200 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,
2. min. 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva), za zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh.
Pre zmluvne dohodnuté ročné sadzby nájomného , ktoré sú vyššie ako zverejnené minimálne sadzby, platí sadzba dohodnutá v nájomnej zmluve.