Predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

6. mája 2015 |

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:

– pozemok registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 165/2 o výmere 627 m2 s prísl., zapísaný na LV č. 574,

– pozemok registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 166 o výmere 31 m2, zapísaný na LV č. 574

– stavba – administratívna budova s prísl, súp. č. 1173, postavená na parcele registra „C“- zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 165/2 o výmere 627 m2 s prísl., zapísaná na LV č. 574,

– stavba – murovaná garáž, bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 166 o výmere 31 m2, nezapísaná na LV,

– stavba – murovaný sklad, bez súpisného čísla, postavený na parcele registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 165/2 o výmere 627 m2, nezapísaný na LV,

nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, k. ú. Topoľčany.

Požadovaná primeraná cena za nehnuteľnosti je 93.053,00 € (slovom: deväťdesiattritisícpäťdesiattri eur).

Cenové ponuky je nutné doručiť písomne v uzatvorenej obálke označenej „Elektronická aukcia – Neotvárať“ na adresu správcu v lehote do 08.06.2015. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, ponúkanú cenu a kontaktnú osobu. Správca si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť. Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 02/20 941 205 alebo na stránke www.ropk.sk.