Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

27. mája 2015 |

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF