Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám Zemplínskych farmárov zo dňa 26.03.2018

29. marca 2018 |
Slovenský pozemkový fond vzal na vedomie predmetnú iniciatívu a v súčasnosti analyzuje realizovateľnosť požiadaviek z hľadiska platných právnych predpisov. Plne zdieľame záujem o informatizáciu celého procesu vybavovania nájomných zmlúv. Z tohto dôvodu sme už pristúpili k opatreniam, ktoré majú priniesť žiaduci efekt transparentnosti. V závere minulého roka sme zaviedli do praxe projekt Centrálnej podateľne, čím sme stransparentnili prijímanie žiadostí na Slovenský pozemkový fond. V tomto roku spúšťame projekt novej registratúry, ktorá zabezpečí rýchlejší a plynulejší postup pri vybavovaní žiadostí. V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou riešime prepojenie dôležitých informačných tokov. Zároveň máme schválený plán na vybudovanie Centrálneho informačného systému. Uvádzané projekty sú finančne náročné a ich realizácia závisí od Vládou schváleného rozpočtu fondu.

Pokiaľ ide o dodatočné prehodnotenie platných nájomných zmlúv, toto nie je možné. Zmluvy je možné ukončiť iba z dôvodov stanovených v zákone alebo dohodnutých v zmluve. Predmetom kontroly môže byť iba plnenie dohodnutých podmienok nájmu v zmysle týchto zmlúv, k čomu budú smerovať aj naše najbližšie kroky. Na plnenie povinností z nájomnej zmluvy by mal každý zmluvný partner fondu klásť osobitný dôraz najmä z toho dôvodu, že môže byť v budúcnosti diskvalifikovaný z uzatvorenia novej nájomnej zmluvy. Ide najmä o prípady, keď nájomca fondu platí nájomné po lehote splatnosti faktúr. V prípade, ak fond s konkrétnym členom Občianskej iniciatívy Zemplína neuzatvoril novú nájomnú zmluvu a pozemky prenajal inému subjektu, je v prvom rade potrebné overiť si tohto člena, či si plnil podmienky z vyplývajúce z pôvodnej nájomnej zmluvy, a až potom hodnotiť transparentnosť postupu SPF pri výbere nového nájomcu. K tejto požiadavke si ešte dovoľujeme poznamenať, že pri uzatváraní nájomných zmlúv v podmienkach fondu od roku 2012 funguje nadštandardná verejná kontrola. Návrhy zmlúv uzatváraných s fondom sú totiž pred ich prerokovaním v Rade fondu zverejnené na internetovej stránke SPF s možnosťou námietkovania. Záujem verejnosti o tento kontrolný nástroj sa neustále zvyšuje. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2013 fond evidoval 840 prístupov k návrhom v priemere na jedno zasadnutie rady, a v roku 2016 a 2017 už viac ako 1700 prístupov v priemere na jedno zasadnutie.

Fond víta aktivitu organizátorov Občianskej iniciatívy Zemplína a bude iniciovať spoločné stretnutie.