V auguste skončilo funkčné obdobie členov Rady Fondu

3. septembra 2018 |
Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že k 3. augustu 2018 skončilo trojročné funkčné obdobie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb., členov Rady fondu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky /ďalej len „NR SR“/, a to šiestich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí.

Nakoľko Rada fondu nebude zasadať až do času vymenovania jej nových členov, predkladanie návrhov právnych aktov (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, reštitučné zmluvy, atď. ) na schválenie týmto orgánom fondu je v súčasnosti pozastavené.