Podiely spoločnej nehnuteľnosti

Všeobecné právne predpisy

Slovenský pozemkový fond pri nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. zákon č. 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády SR č. 168/2011 Z.z.,
 4. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
 7. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 8. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Prílohy k žiadosti

 1. Rozhodnutie o registrácii pozemkového spoločenstva resp. potvrdenie o registrácii
 2. Platný lesný hospodársky plán na príslušné obdobie
 3. Listy vlastníctva na pozemky, ktoré žiadateľ žiada prenajať, prípadne zoznam vlastníkov
 4. Doklad o pridelení IČO aj doklad o pridelení DIČ, ak bolo pridelené pozemkovému spoločenstvu
 5. Dohoda o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania uzatvorená medzi Lesmi SR , š.p. a žiadateľom

Postup vybavenia žiadosti

Žiadateľ o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF predloží žiadosť spolu s dokladmi osobne alebo poštou na RO SPF, v pôsobnosti ktorého sa požadované pozemky (spoločná nehnuteľnosť) na prenájom nachádzajú.

Lesník špecialista za príslušný RO SPF posúdi žiadosť a následne vyzve žiadateľa buď k podpisu nájomnej zmluvy, ktorú vypracuje lesník špecialista alebo žiadateľovi oznámi cestou regionálneho odboru SPF, že je potrebné k žiadosti doplniť konkrétne doklady, prípadne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosti nie je možné vyhovieť.

Ak je žiadosť kompletná, RO SPF so svojim stanoviskom odošle návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladmi na posúdenie a na podpis na generálne riaditeľstvo SPF v Bratislave, ktoré po kontrole návrhu nájomnej zmluvy s predloženými dokladmi buď nepodpísanú nájomnú zmluvu vráti na RO SPF na doplnenie alebo z iných dôvodov (napr. návrh nájomnej zmluvy nie je v súlade s platnými právnymi predpismi), alebo návrh nájomnej zmluvy pripraví na podpis štatutárnym orgánom SPF v súlade so zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.