Predaj drevnej hmoty

  • Fond ako správca pozemkov na základe žiadosti zváži vydanie súhlasu na výrub drevín, pritom jeho súhlas vychádza z výsledku šetrenia žiadosti o výrub a jej náležitých dokladov.
  • Lesník fondu stanoví výšku kúpnej ceny na odpredaj drevnej hmoty. Ďalej pripraví so žiadateľom návrh kúpnej zmluvy na odpredaj drevnej hmoty. Kupujúci uhradí kúpnu cenu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti zmluvy.
  • Kúpna cena na odpredaj drevnej hmoty bude stanovená „na pni“ dohodou , podľa cien uvádzaných na internetovej adrese www.nclsk.sk Národného lesníckeho centra Zvolen na Lesníckom trhovom informačnom systéme, kde je v štvrťročných intervaloch aktualizovaný vývoj priemerných cien jednotlivých sortimentov a dodávok surového dreva. Podľa nich bude vypočítaná kúpna cena podľa jednotlivých druhov drevín.
  • Kúpnu zmluvu na odpredaj drevnej hmoty podľa § 588 Občianskeho zákonníka podpisuje generálna riaditeľka a námestník generálneho riaditeľa spoločne po jej schválení na Rade fondu.