Prevod a vecné bremeno

Podmienky a možnosť predaja pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu sú rozdielne podľa toho, či ide o pozemky vo vlastníctve SR, v správe SPF, alebo o pozemky vo vlastníctve nezistených vlastníkov, s ktorými fond nakladá. Predaj pozemkov na základe právnych titulov daných všeobecne záväznými právnymi predpismi.