Predaj bytov v bytových domoch

Slovenský pozemkový fond môže predávať byty vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, a to v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Žiadateľmi môžu byť doterajší nájomcovia takýchto bytov. Zároveň fond môže predať aj príslušný podiel na pozemku prislúchajúci k danému bytu pod bytovým domom.