Predaj pozemkov SR

Pozemky Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond realizuje predaj pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF na základe nasledovných právnych predpisov:

 1. Predaj pozemkov na výstavbu a ťažbu – na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov – na podklade právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy (napr. územné rozhodnutie príp. stavebné povolenie) v nadväznosti na predošlé vydané stanovisko SPF
 2. Predaj pozemkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde – na základe §§ 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení:

▹ a) vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a výmeru najmenej 2 000 m2, alebo ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka a výmeru menšiu ako 2 000 m2, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,
▹ b) zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,
▹ c) nemožnosť pozemok samostatne účelne využiť (ide o stav, kedy vzhľadom na výmeru, tvar, umiestnenie a možnosti prístupu k pozemku nie je možné zabezpečiť samostatný prístup k pozemku, ale len cez pozemky iného vlastníka – napr. prirodzenú hranicu pozemku tvorí potok, výmoľ, svah a iné; alebo stav, kedy pozemok nevie fond prenajať. Fondu je potrebné preukázať vzťah žiadateľa k pozemku – napr. tvorí jeden funkčný celok v rámci trvalého oplotenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa.),
▹ d) založenie trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
▹ e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,
▹ f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,
▹ g) vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,
▹ h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.

 1. Predaj pozemkov pre prípravu významných investícii – na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov.
 2. Predaj pozemkov na zriadenie priemyselných parkov – na základe zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 3. Predaj pozemkov na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic – na základe zákona 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

Vzory žiadostí

 

Prílohy k žiadosti

K žiadosti odporúčame doložiť najmä nasledovné doklady:

 • aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:
  – funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,
  -vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,
  -vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,
  -vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,
  -vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,
 • vyjadrenie príslušného okresného úradu, odboru pozemkového a lesného hospodárstva k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na dotknutý pozemok (pôvodnú E KN parcelu)

Ostatné doklady, ktoré sú potrebné k prevodu, žiadateľ dokladá až na základe dožiadania Slovenským pozemkovým fondom. SPF vyžiada od žiadateľa ďalšie doklady individuálne podľa povahy žiadosti a právneho titulu prevodu. SPF môže od žiadateľa vyžiadať napr. nasledovné doklady:

 • informáciu zo Štátnej ochrany prírody, že pozemok nie je v 3.-5. stupni ochrany územia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • znalecký posudok na rozsah prevodu,
 • návrh geometrického plánu pred úradným overením na posúdenie – ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
 • kópia stanoviska SPF k územnému/stavebnému konaniu na stavbu ak bolo vydané (pri predaji pozemkov pre účely výstavby a ťažby),
 • právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy, v ktorom je uvedený predávaný pozemok (pri predaji pozemkov pre účely výstavby a ťažby).

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF, aby žiadateľ vopred nevynaložil náklady na podklady, pričom ešte nie je jednoznačné, že k prevodu pozemku, resp. inému úkonu dôjde.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosti a doplnenie žiadosti je možné zasielať aj do elektronickej schránky SPF opatrené zaručeným elektronickým podpisom.