Výzva o poskytnutie náhrady podľa z.č. 503/2003 Z.z.

Predkladanie žiadostí

Výzvy oprávnených osôb je potrebné adresovať regionálnemu odboru Slovenského pozemkového fondu, ktorý je miestne príslušný na konanie vo veci riešenia reštitučných náhrad.