Nová organizačná štruktúra SPF

1. júna 2021 | Oznam pre verejnosť Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF. V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie...