Zmena organizačnej štruktúry SPF

22. januára 2021 | Oznam pre verejnosť Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu. Zmena organizačnej...