Nepovolené výruby na pozemkoch v správe alebo nakladaní Slovenského pozemkového fondu

5. apríla 2018 |

V súvislosti s medializovanými informáciami o nepovolenom výrube na pozemkoch SPF
v k. ú. Vojčice, okres Trebišov, oznamujeme, že Slovenský pozemkový fond v rámci svojich kompetencií vydáva súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská k výrubom vo všetkých prípadoch, kedy to vyžaduje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kladné stanovisko SPF ako správcu však neznamená, že žiadateľ je oprávnený výrub vykonať.
V zmysle cit. zákona, orgánom príslušným pre vydanie povolenia na výrub je v rámci preneseného výkonu štátnej správy obec. Stanovisko fondu k výrubu, ak tento má byť uskutočnený na pozemkoch v správe alebo nakladaní SPF, je len podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu.
Slovenský pozemkový fond uvíta akékoľvek informácie o výruboch, ktoré boli vykonané na pozemkoch v jeho správe a nakladaní bez stanoviska fondu, prípadne bez povolenia príslušnej obce. Informáciu, či výrubom dotknutý pozemok je v správe alebo nakladaní SPF, je možné zistiť z geografického informačného systému Mapový klient ZBGIS®, dostupnom na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk.
Informácie je možné podať písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava alebo elektronicky na adresu nelegalnyvyrub@pozfond.sk.