Poľovný revír Teplá Voda

15. augusta 2018 |
Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“/ spolu s obcou Pukanec zvoláva Valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom revíri Teplá Voda /ďalej aj „PR“/.

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.08.2018 o 10:00 hod na Obecnom úrade Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec. Verejná vyhláška bola zverejnená v súlade so zákonom. Zasadnutie je neverejné a môžu sa ho zúčastniť len vlastníci poľovných pozemkov, prípadne ich oprávnení zástupcovia.

Dôvodom vyššie uvedeného postupu SPF je skutočnosť, že väčšinoví vlastníci poľovných pozemkov v danom PR a zástupcovia poľovných združení, ktoré majú záujem o užívanie PR, nepredložili v dohodnutom termíne, t. j. do 31.07.2018, dohodu o spoločnom návrhu riešenia aktuálnej situácie v predmetnom poľovnom revíri.

SPF vyššie uvedenú požiadavku prezentoval dňa 25.06.2018 na pracovnom stretnutí, ktoré bolo iniciované SPF v snahe riešiť vec transparentne.