Prvé riadne zasadnutie novej Rady Slovenského pozemkového fondu

21. decembra 2018 |

Včera, t. j. 20 decembra 2018, sa v priestoroch generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu uskutočnilo prvé riadne zasadnutie nových členov Rady fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky po skončení funkčného obdobia predchádzajúcich členov.

V úvode zasadnutia si Rada spomedzi svojich nových členov volila predsedu a podpredsedu. V tajnom hlasovaní bol za predsedu Rady zvolený Mgr. Marek Gocník a za podpredsedu Mgr. Jana Ujová. Profily predsedu, podpredsedu ako aj ostatných členov Rady fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk v sekcii Pozemkový fond, záložka Organizačná štruktúra.

Následne sa Rada fondu zaoberala materiálmi, ktoré na zasadnutie pripravil Slovenský pozemkový fond. Predovšetkým išlo o 380 návrhov právnych aktov, ktorých obsahom bol odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe alebo nakladaní pozemkového fondu na iné osoby. V súlade so zákonom, Rada fondu takého akty prerokúva a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko.

Na podpis štatutárov SPF boli Radou fondu odporučené všetky návrhy právnych aktov okrem troch, ku ktorým boli doručené námietky. Tieto právne akty budú osobitne prešetrené.

„Počet právnych aktov pripravených na decembrové zasadnutie je jasným dôkazom toho, že Slovenský pozemkový fond v uplynulom období veľmi aktívne pracoval. Nakoľko takmer všetky návrhy boli Radou fondu odporučené na podpis štatutárov, s vykonanou prácou vyjadrujem spokojnosť a poďakovanie kolegom“ zdôraznila generálna riaditeľka SPF, JUDr. Adriana Šklíbová.

Ďalšie rokovanie Rady fondu je naplánované na 31. januára 2019.

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa osobných a pracovných úspechov.