Slovenský pozemkový fond opäť zvýšil svoj hospodársky výsledok

26. marca 2019 |

Slovenský pozemkový fond v minulom roku splnil všetky nastavené ciele. Zrealizoval viaceré projekty, ktoré z neho postupne tvoria moderný a efektívny úrad, a v roku 2018 zvýšil hospodársky výsledok až o 44 percent.

Fond ukončil minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom 13 824 043,99 eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy si fond pripísal 9,6 milióna eur, ide o nárast až 4,2 milióna eur. „Pokračujeme vo zvyšovaní efektivity pri správe a nakladaní s poľnohospodárskymi pozemkami vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispela predovšetkým skutočnosť, že zrealizovaním projektov sa nám podarilo zrýchliť vybavovanie žiadostí. To sa odzrkadlilo aj v náraste celkových príjmov fondu za rok 2018. Rozhodujúcimi položkami boli v tomto smere príjmy z prenájmu pozemkov, predstavujúce 13,2 milióna EUR, a kapitálové príjmy z predaja pozemkov v objeme 15,4 milióna EUR, pri ktorom bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond vlani pokračoval v zavádzaní zmien s cieľom vytvoriť z fondu moderný úrad. Napríklad uskutočnil ďalšie kroky smerujúce k úplnej elektronizácii agendy fondu, čím sa rozvinul projekt centrálnej podateľne (prináša komplexný prehľad o pohybe všetkej korešpondencie na fonde), prešlo sa tiež na nový registratúrny softvér FABASOFT. Ten zjednodušil vedenie elektronického spisu.

Novinky vo fonde tým ale nekončia. Bol zavedený nový systém kontrol v teréne, ktoré sú zacielené najmä na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách. „Novým kontrolným mechanizmom sa eliminujú nepoctiví farmári, ktorí na prenajatej pôde nehospodária riadne alebo vôbec,“ objasnila generálna riaditeľka Adriana Šklíbová. Rozpracovaným projektom je centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí integráciu medzi informačnými systémami Slovenského pozemkového fondu a informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva (vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra SR či Pôdohospodárskej platobnej agentúry).

Bližšie informácie o hospodárení, ako aj komplexný prehľad o činnosti Slovenského pozemkového fondu v uplynulom roku budú obsiahnuté vo výročnej správe. Tú je fond povinný predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do konca apríla tohto roka.

Slovenský pozemkový fond je neštátna a nezisková organizácia zriadená zákonom. Spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.