Slovenský pozemkový fond podporuje verejnoprospešné projekty samospráv

29. mája 2018 |

V piatok 25. mája sa v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom uskutočnilo odovzdanie prvých 13,4 kilometrov Vážskej cyklotrasy, ktorá má svojou celkovou dĺžkou 100 km postupne spojiť tri kraje, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský.
Na otvorení prvej časti cyklotrasy sa zúčastnil aj zástupca Regionálneho odboru SPF Trenčín.
Slovenský pozemkový fond projekt podporil aktívnou súčinnosťou pri majetkovoprávnom usporiadaní vlastníctva pozemkov v správe a nakladaní fondu, ktoré ním boli dotknuté.
Bližšie informácie o možnostiach majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre verejnoprospešné účely môžu obce, mestá a vyššie územné celky získať na webovom sídle SPF www.pozfond.sk a na miestne príslušnom regionálnom odbore SPF, ktorých zoznam je zverejnený na internetovej stránke www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory.