Slovenský pozemkový fond rieši 260 žiadostí mladých farmárov o osobitný nájom

20. februára 2019 |

Slovenský pozemkový fond sa aktívne venuje osobitnému nájmu pôdy pre mladých farmárov. Do dnešného dňa fond eviduje stovky žiadostí mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Osobitný nájom rieši Slovenský pozemkový fond podľa nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

„K 1. januáru 2019 bolo na Slovenský pozemkový fond doručených 260 žiadostí, kde žiadateľ uviedol, že je ‚mladý poľnohospodár alebo mladý farmár‘. Nie každý žiadateľ však k žiadosti priložil aj rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a ďalšie nevyhnutné doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok v zmysle nariadenia Vlády SR. Títo žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie svojich žiadostí,” vysvetlila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

K 1. februáru 2019 Slovenský pozemkový fond eviduje spolu 86 žiadateľov, ktorý svoje žiadosti doplnili o rozhodnutie a ďalšie doklady. Pre 9 žiadateľov bol pripravený návrh nájomnej zmluvy, v 10 prípadoch bola šetrením zistená nemožnosť uzatvorenia nájomných zmlúv z dôvodu, že všetky pozemky v správe a nakladaní SPF v požadovaných katastrálnych územiach sú prenajaté nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa osobitných predpisov a nevznikla im povinnosť uvoľniť ich. Ostatné žiadosti fond postupne rieši.

„V  katastrálnych územiach, kde mladý poľnohospodár požiadal o prenájom pozemkov a súčasne preukázal, že pozemky vlastní alebo má prenajaté, Slovenský pozemkový fond preveruje stav vlastníckych vzťahov, t. j. vykonanie pozemkových úprav či zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra, ako aj stav prenájmu pozemkov“ doplnila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

V súlade so zákonom, Slovenský pozemkový fond zverejňuje zoznam žiadateľov o osobitný prenájom podľa nariadenia na svojej internetovej stránke a pravidelne ho aktualizuje.