Slovenský pozemkový fond sa ohradzuje voči článku zverejnenému na portáli Aktuality.sk

2. apríla 2019 |

Dňa 2. apríla 2019 bol na portáli Aktuality.sk zverejnený článok s názvom „Na pozemkoch im stavajú obchvat, nedostali ani cent. Štát považuje parcely za svoje“. Slovenský pozemkový fond (SPF) týmto reaguje na niektoré informácie, ktoré z uvedeného článku vyplynuli a ktoré považuje za nepravdivé a účelové.

Vo veci spracovania registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Podunajské Biskupice doručil Slovenský pozemkový fond Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, do rúk generálneho prokurátora, oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu podvodu na neznámeho páchateľa. V rozpore s tvrdeniami uvedenými v článku, predmetné oznámenie nebolo podané na spracovateľa ROEP, pracovníkov katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava a na spoločnosť, ktorá sa na evidencii podieľala, ani na inú konkrétnu osobu alebo subjekt. V oznámení boli uvedené iba skutočnosti, ktoré SPF zistil počas preverovania anonymného oznámenia o chybných zápisoch v katastri nehnuteľností na základe konania o obnovenej evidencie pozemkov, podľa názoru SPF spôsobilé vyvolať podozrenie z protiprávneho konania tretích osôb.

V prípade ak má redakcia Aktuality.sk skutočne k dispozícii listiny získané z trestného spisu vedeného vo veci podaného trestného oznámenia a zároveň disponuje vyjadrením Krajskej prokuratúry v Bratislave, považuje SPF daný postup orgánov činných v trestnom konaní za neštandardný, ak nie nezákonný.

Rovnako zavádzajúca je informácia, že podanie trestného oznámenia samo o sebe zastavilo všetky dedičské konania. K tomuto uvádzame, že k ich zastaveniu nedošlo z dôvodu podaného trestného oznámenia, o čom svedčí skutočnosť, že tieto boli podľa vedomosti Slovenského pozemkového fondu zastavované súdmi aj pred samotným podaním trestného oznámenia. Správnosť postupu notárov v predmetných dedičských konaniach bola potvrdená i odvolacím orgánom.

K informáciám poskytnutým redakcii zo strany nemenovaného právneho zástupcu domnelých dedičov považuje Slovenský pozemkový fond za dôležité uviesť, že v dedičskej veci spomínanej v článku vystupuje vo vzťahu k SPF ako právny zástupca domnelého dediča JUDr. Tomáš Plank, advokát, pričom tento právny zástupca sa snaží ovplyvniť postup fondu formou vyvíjania nátlaku na zamestnancov fondu poverených riešením problematiky neoprávneného zápisu vlastníckych práv
k pozemkom v k. ú. Podunajské Biskupice.

Záverom uvádzame, že Slovenský pozemkový fond v danej veci zastupuje záujmy štátu, ako
aj verejný záujem a orgánom činným v trestnom konaní poskytuje maximálnu možnú súčinnosť.