SPF neuzavrie nové zmluvy s firmami Diega Rodu, pozemky prenájme iným záujemcom

23. apríla 2018 |
Slovenský pozemkový fond neuzavrie nové nájomné zmluvy so štyrmi spoločnosťami talianskeho podnikateľa Diega Rodu, ktorým uplynuli pôvodné nájomné zmluvy a požiadali o ich predĺženie.

Dôvodom je nesplnenie všeobecných podmienok prenájmu od SPF v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým daňových a odvodových povinností, ktoré musí mať každý žiadateľ o nájom vysporiadané.

Nakoľko spoločnosti p. Rodu užívali pozemky v správe a nakladaní fondu aj po uplynutí platnosti pôvodných nájomných zmlúv z roku 2005 resp. 2010, fond ich zároveň vyzval na vypratanie pozemkov a úhradu bezdôvodného obohatenia.

Dotknuté pozemky v okresoch Medzilaborce, Humenné a Snina fond prenájme iným vhodným záujemcom podľa kritérií uvedených v príslušnom vládnom nariadení.