SPF podal trestné oznámenie vo veci skládky v k. ú. Studené

20. novembra 2018 |

Slovenský pozemkový fond po preverení stavu pozemku v k. ú. Studené, ktorý tvorí predmet nájomnej zmluvy so spoločnosťou NDD, s.r.o., podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Podľa zistení kontroly, ktorá bola uskutočnená ešte v októbri, prenajímaný pozemok v súčasnosti nie je spôsobilý na poľnohospodárske využitie v súlade s dohodnutým účelom nájmu, t.j. chov poľnohospodárskych zvierat.

Na túto skutočnosť sám nájomca písomne upozornil SPF ako prenajímateľa ešte v roku 2016, v čase po uzatvorení nájomnej zmluvy. Fond následne súhlasil s terénnymi úpravami, ktoré mali umožniť zosúladenie stavu pozemku s účelom, na ktorý mal byť podľa zmluvy využitý.

Z aktuálneho stavu je však zrejmé, že terénne úpravy, ktoré boli doteraz na pozemku vykonané, nie sú postačujúce.

K podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa Slovenský pozemkový fond pristúpil po komplexnej právnej analýze nám známeho skutkového stavu veci, kedy nebolo možné jednoznačne konštatovať, že činnosti na predmetnom pozemku v správe SPF vykonáva samotný nájomca SPF.

Ťažobná činnosť bola zistená len na susedných pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.

Ďalšie právne kroky v predmetnej veci Slovenský pozemkový fond nebude špecifikovať z dôvodu potreby zistenia ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie prípadu nevyhnutné.