Úvodné pracovné zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu

12. decembra 2018 |

Dnes, t. j. 12. decembra 2018, sa uskutočnilo úvodné zasadnutie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky na základe návrhov Vlády Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Okrem vzájomného predstavenia a odovzdania menovacích dekrétov noví členovia Rady schvaľovali rokovací poriadok a harmonogram riadnych zasadnutí.

Prítomní členovia Rady sa uzniesli, že prvé riadne zasadnutie, na ktorom budú prerokúvané návrhy právnych aktov, sa uskutoční dňa 20. decembra 2018. SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované v tomto termíne.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke SPF http://www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.