V kauze Veľký Slavkov padol rozsudok v prospech SPF

9. apríla 2019 |

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania, okresný súd v Prešove dnes rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu.

„Predmetom sporu so spoločnosťou DELMEZA LIMITED & Invest limited, v ktorom bolo dnes rozhodnuté, bolo zaplatenie údajnej škody viac ako 23 miliónov EUR plus úrok z omeškania od roku 2008. Okresný súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie z dôvodu obštrukcie na strane žalobcu. Keďže žaloba bola v celom rozsahu zamietnutá z procesných dôvodov a žalobca sa nemôže odvolať, možno hovoriť o prvom úspechu Slovenského pozemkového fondu v tejto kauze“ upresnila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

O čo ide v kauze Veľký Slavkov:

Jedná sa o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s.r.o. a ARent, a.s. dovodzujú, že sa jednalo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil. Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru. Nároky, ktoré boli viac krát postúpené a ktorých aktuálnym vlastníkom by mal byť subjekt DIGITAL FLOOR LTD registrovaný vo Veľkej Británii, fond považuje za fiktívne. Vo veci sú vedené celkom tri súdne spory, pričom rozhodnuté bolo zatiaľ len v jednom z nich.