Zverejňovanie žiadostí o nájom pozemkov od SPF

6. apríla 2018 |
K medializovanej požiadavke založenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorá bola tlmočená dňa 05.04.2018 na tlačovej konferencii poslankyne NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej, SPF zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond v zmysle príslušných právnych predpisov zverejňuje taxatívny výpočet informácií týkajúcich sa svojej činnosti. V zmysle zákona č. 330/1991 Zb. sú to predovšetkým uzatvárané zmluvy, ďalej údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa reštitučných predpisov. SPF na svojom webovom sídle www.pozfond.sk taktiež v zmysle zákona zverejňuje zoznam tzv. mladých farmárov, ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov SPF a to podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu.

Nad rámec zákonnej povinnosti zverejňovania vyššie uvedených údajov, Slovenský pozemkový fond od roku 2012 na svojej internetovej stránke zverejňuje všetky návrhy právnych aktov 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu s možnosťou námietkovania. Námietku ku konkrétnemu návrhu nájomnej zmluvy teda môže podať ktokoľvek počas celej doby zverejnenia.

Od novembra 2017 Slovenský pozemkový fond úspešne spustil projekt centrálnej podateľne, v rámci ktorej sú všetky žiadosti evidované na generálnom riaditeľstve SPF, bez ohľadu na to, či sú adresované na centrálu do Bratislavy alebo na príslušný regionálny odbor.

Napriek vyššie uvedeným opatreniam, ktoré posilňujú transparentnosť činnosti SPF a výrazne znižujú možnosť manipulácie s poradím doručených žiadostí, fond sa bude požiadavkou zriadenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov zaoberať a v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva vyhodnotí jej opodstatnenosť.