Usmernenie pre žiadateľov o nájom, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva

6. novembra 2018 |
Slovenský pozemkový fond ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov touto cestou informuje žiadateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a majú v riešení návrh nájomnej zmluvy, o možnosti, resp. povinnosti účtovne zachytiť budúci súhrnný výdavok za nájomné, ktoré bude musieť byť doplatené SPF ako prenajímateľovi.

Vzhľadom na administratívne zložitý a časovo náročný kontrolný a schvaľovací proces môže v podmienkach Slovenského pozemkového fondu nastať situácia, kedy je návrh zmluvy zo strany fondu podpísaný po prelome kalendárnych rokov. Zákon o účtovníctve ako aj postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného, resp. jednoduchého účtovníctva, pripúšťajú pre tento prípad vytvorenie rezervy.

Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti, pretože jej tvorba a následne použitie má vplyv na výsledok hospodárenia. Je to záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt s použitím príslušného účtu. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku, príp. na účte nevyfakturované dodávky.

V prípade, ak

1/ žiadateľ o nájom disponuje ním podpísaným návrhom nájomnej zmluvy s SPF a

2/ má vedomosť o tom, že pôdu v správe a nakladaní fondu už užíva,

vzniká mu povinnosť vytvárať rezervu tohto druhu.

Za splnenia oboch vyššie uvedených podmienok sa povinnosť vytvárať rezervu vzťahuje aj na nájomcov, ktorí pôdu dávajú do ďalšieho podnájmu podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z. z..

Ak zmluvný partner do schválenia a uzatvorenia nájomnej zmluvy nie je povinný vytvárať rezervu a ani nevyužíva možnosť tvorby rezervy, reálny jednorázový výdavok za nájom zaúčtuje na príslušný nákladový účet v čase jeho úhrady, ak ide o nevýznamnú položku, alebo prostredníctvom účtov nerozdelený zisk minulých rokov, resp. neuhradená strata minulých rokov, ak ide o významnú položku.

Pokiaľ ide o žiadateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, títo účtujú výdavok len v čase jeho skutočnej úhrady.