Vydržanie vlastníckeho práva

A. Inštitút vydržania vlastníckeho práva – všeobecne

Právny inštitút vydržania vlastníckeho práva je z hľadiska platnej právnej úpravy primárne obsiahnutý v ustanovení § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník). Ďalšiu súvisiacu právnu úpravu predstavujú ustanovenia § 129 a nasl. Občianskeho zákonníka.

  • Z hľadiska relevantného posúdenia všetkých atribútov vydržania – právny inštitút vydržania predstavuje osobitný (originárny) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege). S prihliadnutím na doterajšiu rozhodovaciu prax súdov možno klasifikovať predpoklady vydržania nasledovne:

▹ spôsobilý predmet vydržania
▹ spôsobilý subjekt
▹ oprávnenosť držby
▹ dobrá viera (dobromyseľnosť) vydržateľa
▹ nepretržitosť držby počas celej zákonom ustanovenej doby

Právnym následkom splnenia vyššie uvedených predpokladov vydržania je nadobudnutie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávneným držiteľom, a to okamihom uplynutia vydržacej doby a zároveň zánik vlastníckeho práva doterajšieho vlastníka. Predpoklady sú stanovené tak, že musia byť splnené kumulatívne – ak z nich nie je splnená čo i len jedna, nedochádza k vydržaniu.
Subjektom vydržania môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba, prípadne štát, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov.

  • Na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním sú spôsobilé nasledovné listiny:

▹ právoplatné súdne rozhodnutie vydané v konaní o potvrdení vydržania podľa § 359a a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. civilného mimosporového poriadku v znení účinnom od 01.05.2021

▹ rozhodnutie správneho orgánu v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa § 11 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Ak majú byť vydržaním dotknuté nehnuteľnosti v správe alebo nakladaní Slovenského pozemkového fondu (ďalej aj ako „SPF“ alebo „fond“), účastníkom konania je aj SPF.

Rozhodnutia do katastra nehnuteľností zapisuje katastrálny odbor okresného úradu formou záznamu vykonaného podľa ustanovenia § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“).

Uplatnenie právneho inštitútu vydržania vlastníckeho práva nenahrádza nadobudnutie vlastníckeho práva v rámci dedičského konania. V oboch prípadoch nadobúdania vlastníckeho práva – vydržaním alebo dedením sa postupuje v súlade s platným právnym stavom. Uplatnený postup v rámci vyporiadania musí rešpektovať platný právny stav pre konkrétny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva za splnenia zákonných predpokladov pre vydržanie a pre dedenie.

B. Vyjadrenie SPF v zmysle § 63 Notárskeho poriadku – zrušené od 01.05.2021

SPF bol v zmysle § 63 písm. a) bod 3 Notárskeho poriadku v znení účinnom do 30.04.2021 príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice.

Inštitút osvedčenia vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice podľa § 63 Notárskeho poriadku ako aj oprávnenia, ktoré SPF vyplývali z citovaného ustanovenia, boli zrušené novelou Notárskeho poriadku účinnou od 01.05.2021.