Slovník pojmov

V tejto sekcii Vám Slovenský pozemkový fond prináša súhrnné spracovanie terminologických skratiek a fráz, z jednotlivých odborov Slovenského pozemkového fondu.

Areál hospodárskeho dvora

Pozemok v správe a nakladaní fondu, ktorý bol zastavaný stavbami do 24. júna 1991 slúžiacimi na činnosť poľnohospodárskeho podniku; na tieto účely sa za stavbu považuje aj obslužná komunikácia vybudovaná v areáli hospodárskeho dvora a manipulačné plochy.

BPEJ
Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka je klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti.
Druh pozemku
Orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy.
Delimitácia
Prevod správy k pozemkom vo vlastníctve štátu je postup, ktorým sa zosúlaďuje evidencia správy pozemkov – správcov pozemkov, vyplývajúca z právnych predpisov a druhov pozemkov. Slovenský pozemkový fond v Bratislave (ďalej len „SPF“) zabezpečuje delimitácie správy k poľnohospodárskym nehnuteľnostiam a niektorým lesným nehnuteľnostiam vo vlastníctve SR podľa ustanovení §§ 1, 17 a 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších prepisov.
Extravilán
Ide o časť územie obce, ktorá nie je zastavaná a je vymedzená v katastri nehnuteľnosti (najmä lúky, polia, lesy).
Intravilán
Ide o zastavané územie obce. Do intravilánu nepatrí územie mimo zastavaného územia obce (väčšinou polia, role, lesy), ktoré sa nazýva extravilán. Hranice intravilánu sú evidované v katastri nehnuteľnosti, kde je pri každom pozemku uvedené, či patrí do intravilánu alebo extravilánu.
List vlastníctva
Obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce, názov katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:
Časť „A – majetková podstata“ obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, ich výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce, číslo zmeny a ďalšie údaje.
Časť „B – vlastníci“ obsahuje mená (názvy) vlastníkov, rodné čísla (IČO), spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia (podľa listiny), miesto trvalého pobytu (sídlo) a iné údaje.
Časť „C – ťarchy“ obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva a pod.
LPIS - Land parcel identification system
▹ je jedným z piatich komponentov Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS), je kľúčovým prvkom identifikácie poľnohospodárskych plôch a je nevyhnutným predpokladom subvencií v rezorte pôdohospodárstva z fondov EÚ

▹ bol budovaný na pozadí digitálnych ortofotomáp

▹ v súčasnosti identifikuje a kvantifikuje poľnohospodársku pôdu podľa druhov pozemku orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, sady, trvalé trávne porasty. Ostatnú poľnohospodársku pôdu v tomto systéme tvorí pôda, ktorá má charakter poľnohospodárskych pôd, ale nemá známeho užívateľa, resp. užívateľ ktorej sa k nej v tomto systéme neprihlásil (pôda nebola ku konkrétnemu dátumu verifikovaná)

Malý podnik
Za „malý podnik“ sa považuje podnik podľa Čl. 2 ods. 2 prílohy č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014), podľa ktorého ide o „podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR“.
Mikropodnik

Za „mikropodnik“ sa považuje podnik podľa Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014, podľa ktorého ide o „podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR“.

Mladý poľnohospodár

Za „mladého poľnohospodára“ sa považuje poľnohospodár podľa Čl. 2 ods.1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013), podľa ktorého je to „osoba, ktorá nemá v čase podania žiadosti viac ako 40 rokov, má primerané zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ uvedeného podniku“.

Nemožnosť samostatného účelného využitia pozemku

Taký stav pozemku v správe fondu, pri ktorom nie je možné zabezpečiť samostatný prístup k pozemku, ale len cez pozemky iného vlastníka alebo stav, kedy fond nevie samostatne prenajať pozemky s ohľadom na ich výmeru, tvar, umiestnenie a možnosti prístupu k pozemku; a fond má preukázané, že nadobúdateľ má vzťah k predávanému pozemku (napr. predávaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, pozemok sa nachádza za plotom rodinného domu a prirodzenú hranicu pozemku tvorí potok, svah a iné).

Nevyhnutný prístup k pozemku iného vlastníka
Zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa v nevyhnutnom rozsahu; takýmto prevodom nesmie byť obmedzený prístup k pozemkom iných vlastníkov vrátane fondu; ak nie je možné vytvoriť nevyhnutný prístup predajom časti pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu určenej na základe geometrického plánu, prístup bude zabezpečený zriadením vecného bremena.
Postupník

V zmysle zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č.503/2003 Z.z. je postupník tretia osoba, na ktorú možno previesť nárok oprávnenej osoby na náhradu v pozemkoch.

Pozemkovoknižná vložka - PKVL
Pozemkovoknižná vložka (PK vložka) bola obdobou terajšieho listu vlastníctva s rovnakým členením na časť „A“, „B“ a „C“. Na evidenciu nehnuteľností bola používaná do mája roku 1964.
Pozemok
▹ presne vymedzená, ohraničená časť zeme, určená na poľnohospodárske alebo stavebné účely

▹ v občianskom (a obchodnom) práve: akákoľvek časť zemského povrchu, pokiaľ môže byť predmetom občianskoprávnych (prípadne obchodnoprávnych) vzťahov

Pozemok v nakladaní fondu
Pozemok nezisteného vlastníka, s ktorým je fond oprávnený vo vlastnom mene nakladať podľa §16 ods. 1 písm. b), c) a §19 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 180/1995 Z. z.
Pozemok v správe fondu
Pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje fond.
Primeraný priľahlý pozemok
Taký pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou alebo s priľahlým pozemkom k stavbe vo vlastníctve žiadateľa (napr. pridomové záhrady); rozsah priľahlej plochy sa posudzuje vždy individuálne na základe skutočného stavu plochy, ako aj na základe ďalších súvisiacich podkladov.
Vecné bremená
Obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Na jednej strane je teda povinnosť vlastníka nehnuteľnosti správať sa určitým spôsobom (vecné bremeno) a na druhej strane je právo oprávneného správať sa určitým spôsobom (právo zodpovedajúce vecnému bremenu).
Založenie trvalého porastu
Výsadba chmeľnice, vinice, rýchlorastúcich drevín, ovocného sadu. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko/rozhodnutie v zmysle § 3 ods. 1 písm. d) a § 2 ods. 6 nariadenia vlády.