Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Oznam pre mladých poľnohospodárov

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Možnosť prevodu pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov

Slovenský pozemkový fond touto cestou informuje o možnosti prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov podľa § 34 ods. 10 až 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ oznamuje, že dňom 2.11.2017 bolo zriadené a sprevádzkované pracovisko SPF v Galante. Sídlo: SPF, Regionálny odbor Trnava, Pracovisko Galanta, Zoltána Kodálya č. 29, 924 01 Galanta▸
Čítať viac
Oznámenie /

Novela zákonov upravujúcich kompetencie Slovenského pozemkového fondu

Dňa 09.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Nová ústavná definícia a rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy

Dňa 01.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Zverejnenie životopisu Generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 7.6.2017 bola menovaná do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriana Šklíbová. V tejto súvislosti zverejňujeme životopis generálnej riaditeľky SPF.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Register partnerov verejného sektora

Dňa 01.2.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, podľa ktorého je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pokiaľ prijíma finančné plnenie, majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu nad zákonom stanovený limit.▸
Čítať viac