Archív – oznámenie

Oznámenie /

Zmena výšky nájomného v roku 2018

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018 Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.▸ ...
Oznámenie /

Oznam pre mladých poľnohospodárov

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.▸ ...
Oznámenie /

Možnosť prevodu pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov

Slovenský pozemkový fond touto cestou informuje o možnosti prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov podľa § 34 ods. 10 až 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.▸ ...
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ oznamuje, že dňom 2.11.2017 bolo zriadené a sprevádzkované pracovisko SPF v Galante. Sídlo: SPF, Regionálny odbor Trnava, Pracovisko Galanta, Zoltána Kodálya č. 29, 924 01 Galanta▸ ...
Oznámenie /

Novela zákonov upravujúcich kompetencie Slovenského pozemkového fondu

Dňa 09.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.▸ ...
Oznámenie /

Nová ústavná definícia a rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy

Dňa 01.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.▸ ...
Oznámenie /

Zverejnenie životopisu Generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 7.6.2017 bola menovaná do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriana Šklíbová. V tejto súvislosti zverejňujeme životopis generálnej riaditeľky SPF.▸ ...