Archív – oznámenie

Oznámenie /

Oznam o výške nájomného

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2016 : 1. min. 2,200 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov, 2. min. 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva), ...
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam k § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje, že pri výkone oprávnení, ktoré mu vyplývajú pri správe a nakladaní podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z.z.“) vyžaduje od pozemkových spoločenstiev pri uzatváraní nájomnej zmluvy nasledujúce doklady: • aktuálny doklad o registrácii pozemkového spoločenstva na príslušnom Okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore, • fotokópiu zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a stanov vrátene dodatkov, • fotokópie dokladov o pridelení IČO, DIČ, adresa sídla spoločenstva a adresa na doručovanie (ak sa líši od adresy sídla spoločenstva), číslo účtu v ...
Čítať viac
Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@23_Pokyny pre postup v OVS SPF_201505_Inzerát SPF Hajnáčka Lehota Brezovo 4. kolo OVS_06.11.201506_Inzerát SPF Hodejov Gemerček 4. kolo OVS_07.11.201507_Inzerát SPF Obid 3.kolo Straciny 1.kolo OVS_09.11.201508_Inzerát SPF Vyškovce Semerovce 4.kolo OVS_10.11.2015 ...
Čítať viac
Oznámenie /

Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry je zverejnené oznámenie zo dňa 15.7.2015, v časti PPA/ Projektové podpory/ PRV 2014-2020/ VýzvyVýzva č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, vrátane všetkých jej príloh.Viď. link http://www.apa.sk/index.php?navID=530 OZNAM postupové kroky na získanie poľ. p. od SPF do prenájmu_ml. poľnohospodár, malý podnik, mikropodnik ...
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@23_Pokyny pre postup v OVS SPF_201501_Inzerát SPF pre OVS I._3.kolo_23.09.201502_Inzerát SPF pre OVS II._3.kolo_24.09.201503_Inzerát SPF pre OVS III_2.kolo_25.09.201504_Inzerát SPF pre OVS IV_3.kolo_26.09.201505_Inzerát SPF Hajnáčka Lehota Brezovo 3. kolo OVS_23.09.201506_Inzerát SPF Hodejov Gemerček 3. kolo OVS_24.09.201507_Inzerát SPF Obid 2.kolo OVS_25.09.201508_Inzerát SPF Vyškovce Semerovce 3.kolo OVS_26.09.2015 ...
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasujeobchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF. 23_Pokyny pre postup v OVS SPF_201501_Inzerát SPF pre OVS I_1.kolo_23.07.201502_Inzerát SPF pre OVS II_2.kolo_24.07.201503_Inzerát SPF pre OVS III._2.kolo_25.07.201504_Inzerát SPF pre OVS IV._2.kolo_27.07.201505_Inzerát SPF Obid 1.kolo OVS_23.07.201506_Inzerát SPF Vyškovce Semerovce 2.kolo OVS_24.07.201507_Inzerát SPF Hajnáčka Lehota Brezovo 2. kolo OVS_25.07.201508_Inzerát SPF Hodejov Gemerček 2. kolo OVS_27.07.2015 ...
Čítať viac
Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF 23_Inzerát SPF pre OVS I._27.05.201524_Inzerát SPF pre OVS II._28.05.201525_Inzerát SPF pre OVS III._29.05.201526_Inzerát SPF pre OVS IV._30.05.201529_Pokyny pre postup v OVS SPF_2015 ...
Čítať viac