ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov

 V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona č.180/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), t.j. do katastra nehnuteľností sa premietnu vlastnícke práva k pozemkom, ktoré sú vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou a doteraz neboli v katastri nehnuteľností evidované.

 

Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z katastrálneho operátu, štátnych archívov, z listín predložených účastníkmi konania, z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných najmä pri prešetrovaní v obci.

 

Výsledkom spracovania a zápisu registra je písomná časť a grafická časť údajov. Písomná časť je súčasťou súboru popisných informácii katastra, údaje sú zapísané na listoch vlastníctva ako parcely registra E. Grafická časť registra je súčasťou súboru geodetických informácií katastra, a to v podobe vektorovej mapy určeného operátu.

 

Prehľad  o konaní ROEP a zapísaných PPÚ  do katastra nehnuteľností  je podľa jednotlivých krajov  na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností SR

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/registre-obnovenej-evidencie-pozemkov/