Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Rada SPF

Rada SPF

Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“), a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru. Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov rady je päť rokov.

ZOZNAM ČLENOV RADY POZEMKOVÉHO FONDU

Členovia rady zvolení na návrh vlády

Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
JUDr. PhDr. Peter Švider, LL.M.
Ing. Jozef Gajdoš
Ing. Stanislav Haramia
JUDr. Martin Lukačovič
Ing. Martin Červenka

Ing.Robert Sedlák

Členovia rady zvolení na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Mgr. Jana Štilichová
Ing. Kamil Boroš
Ing. Emil Ďurovčík
JUDr. Lenka Stančíková

JUDr. František Antonič


RADA SPF

a) kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,

b) kontroluje ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,

c) prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,

d) schvaľuje rokovací poriadok rady,

e) prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko okrem

   1. právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

   2. dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti, ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,

f) prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,

g) prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,

h) prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,

i) prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,

j) prešetruje sťažnosti na pozemkový fond.