Informácie o bankových účtoch

Bežný účet SPF – Štátna pokladnica:

SK35 8180 0000 0070 0000 1638

 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o vyvlastnení pozemkov vo vlastníctve SR,
 • platby na základe rozsudku v mene SR, kde sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo v prospech SR,
 • vystavené faktúry za kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, vecné bremená, úrokové faktúry, zmluvné pokuty,    
 • manipulačné poplatky, paušálne náklady,  
 • podiely z hospodárskeho výsledku /dividendy/,
 • všetky ostatné platby adresované SPF.

 

Depozitný účet – Štátna pokladnica:

SK34 8180 0000 0070 0019 4492

 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o vykonaní projektu pozemkových úprav v záhradkových osadách,
 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o vyvlastnení pozemku alebo o obmedzení vlastníctva k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe rozsudkov súdu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva za pozemky neznámeho vlastníka,
 • platby na základe rozhodnutia súdu o zriadení vecného bremena k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe zmluvy o prevode vlastníctva k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva za pozemky nezisteného vlastníka.