Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Verejný prístup k informáciám
 3. Informácie o bankových účtoch

Informácie o bankových účtoch

Bežný účet SPF – Štátna pokladnica:

SK35 8180 0000 0070 0000 1638

 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o vyvlastnení pozemkov vo vlastníctve SR,
 • platby na základe rozsudku v mene SR, kde sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo v prospech SR,
 • vystavené faktúry za kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, vecné bremená, úrokové faktúry, zmluvné pokuty,
 • manipulačné poplatky, paušálne náklady,
 • podiely z hospodárskeho výsledku /dividendy/,
 • všetky ostatné platby adresované SPF.

Depozitný účet – Štátna pokladnica:

SK34 8180 0000 0070 0019 4492

 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o vykonaní projektu pozemkových úprav v záhradkových osadách,
 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
 • platby na základe rozhodnutia správneho orgánu o vyvlastnení pozemku alebo o obmedzení vlastníctva k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe rozsudkov súdu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva za pozemky neznámeho vlastníka,
 • platby na základe rozhodnutia súdu o zriadení vecného bremena k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe zmluvy o prevode vlastníctva k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku nezisteného vlastníka,
 • platby na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva za pozemky nezisteného vlastníka.
Späť na verejný prístup k informáciám