Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Verejný prístup k informáciám
  3. Prehľady nájomných zmlúv

Prehľady nájomných zmlúv

Zoznam platných nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky
– nájomné zmluvy na drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť pre fyzické osoby uzatvorené podľa prvej časti zákona č. 504/2003 Z. z. v platnom znení
– nájomné zmluvy pri prevádzke podniku s právnickými osobami alebo súkromne hospodáriacimi roľníkmi (SHR) uzatvorené podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z. z. v platnom znení)

Zoznam platných NZ na poľno účel

Zoznam platných nájomných zmlúv na iný ako poľnohospodársky účel

Zoznam platných NZ na nepoľno účel


Zoznam nájomných zmlúv končiacich v roku 2022 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel

Zoznam NZ končiacich v roku 2022


Zoznam nájomných zmlúv skončených v roku 2021 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel

Zoznam NZ ukončených v roku 2021


*Údaje sú platné k 17.1.2022. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nepresností ohľadom zverejnených prehľadov nájomných zmlúv uzatvorených so Slovenským pozemkovým fondom nám napíšte na emailovú adresu problemsnajmom@pozfond.sk.

Späť na verejný prístup k informáciám