Zoznam nezistených vlastníkov

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. 

Zoznam je kvôli jeho rozsahu rozdelený do siedmych zozipovaných súborov podľa katastrálnych území:

Zoznamy obsahujú názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, list vlastníctva (LV) a meno neznámeho vlastníka.

Keď ste v zozname našli zosnulých predkov, overte si, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie. Ak áno, požiadajte príslušný súd o preverenie novoobjaveného majetku. Ak sa dedičské konanie neuskutočnilo, požiadajte o dodatočné konanie.  

Zároveň sa zverejňuje i zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany SPF prevedené v sledovanom období 1. 1. – 31. 12. 2022. Ide o pilotný projekt k sledovaniu prevedených vlastníckych práv nezistených vlastníkov, ktorý bude aktualizovaný v polročných cykloch, počínajúc 1. 1. 2023.