Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Verejný prístup k informáciám
  3. Zoznam nezistených vlastníkov

Zoznam nezistených vlastníkov

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. 

Zoznam je kvôli jeho rozsahu rozdelený do siedmych zozipovaných súborov podľa katastrálnych území:

Zoznamy obsahujú názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, list vlastníctva (LV) a meno neznámeho vlastníka.

Keď ste v zozname našli zosnulých predkov, overte si, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie. Ak áno, požiadajte príslušný súd o preverenie novoobjaveného majetku. Ak sa dedičské konanie neuskutočnilo, požiadajte o dodatočné konanie.  

Zároveň sa zverejňuje i zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany SPF prevedené v sledovanom období 1. 1. – 31. 12. 2022. Ide o pilotný projekt k sledovaniu prevedených vlastníckych práv nezistených vlastníkov, ktorý bude aktualizovaný v polročných cykloch, počínajúc 1. 1. 2023.

Zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany SPF prevedené v roku 2022 (formát XLSX, veľkosť 97 KB)

Späť na verejný prístup k informáciám