Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Kontakty SPF
  3. Centrá podľa druhu agendy

Centrá podľa druhu agendy

CENTRUM NÁJMOV

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec: JUDr. Jana Pecháčová, riaditeľka centra
E-mailový kontakt: centrum.najmov@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 160, +421 948 992 164* 

*Telefonické kontakty pre poskytovanie informácií k spisovej agende nájomných vzťahov každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

Konzultačné služby pre nájomcov a žiadateľov o nájom pozemkov je možné využiť každú stredu, v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Centrum nájmov – oddelenie Banská Bystrica
Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica

Centrum nájmov – oddelenie Liptovský Mikuláš
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Centrum nájmov – oddelenie Rimavská Sobota
Školská 1503, 979 01 Rimavská Sobota

ODBOR PREVODOV

Odbor prevodov – oddelenie Nitra

Za Hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra

Odbor prevodov – oddelenie Trnava

Vajanského 22, 917 01 Trnava

CENTRUM ŠPECIÁLNYCH PREVODOV (NDS, správcovia majetku štátu a samospráva – obce, mestá a VÚC)

Letná 42
043 14 Košice

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec: Mgr. Ján Kováč, riaditeľ centra
E-mailový kontakt pre NDS a správcov majetku štátu: specialnyprevod@pozfond.sk
E-mailový kontakt pre samosprávy: samospravy@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 176* 

*Telefonický kontakt pre konzultácie, informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti predaja pozemkov, bezodplatného prevodu pozemkov na obce, samosprávne kraje, vysporiadania podielového spoluvlastníctva, zámeny pozemkov v prípadoch, keď je žiadateľom samospráva, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Železnice SR, iný štátny orgán, štátny podnik, prísp. organzácia a pod. každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR STANOVÍSK A VECNÝCH BREMIEN 

Bottova 23
036 01 Martin

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec:  Ing. Martin Čanády, riaditeľ odboru​
E-mailový kontakt pre agendu stanovísk: stanovisko@pozfond.sk
E-mailový kontakt pre agendu vecných bremien: vecnebremeno@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 936 912* 

*Telefonický kontakt pre konzultácie, odborné poradenstvo a informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti stanovísk k územnému a stavebnému konaniu a v oblasti vecných bremien každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

CENTRUM ADMINISTRÁCIE ROZHODNUTÍ A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Ulica A. Petőfiho č. 16
984 01 Lučenec

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec: Ing. Róbert Pavlík, riaditeľ centra
E-mailový kontakt: rozhodnutie@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 178* 

*Telefonický kontakt pre konzultácie, odborné poradenstvo, informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti konaní a rozhodnutí orgánov verejnej moci hlavne v územných, stavebných a obdobných konaniach, konaniach k zmene druhu pozemku, vyňatia pozemku z PPF, konaniach k návrhu územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu, alebo jeho zmeny, vyvlastňovacích konaniach každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00