Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín

Pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín

Pozemkové spoločenstvá

Slovenský pozemkový fond v pozemkových spoločenstvách v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z.

Poľovné revíry

O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri

Výrub drevín

Stanoviská k výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Časté otázky

Časté otázky – poľovníctvo


Slovenský pozemkový fond pri riešení agendy pozemkových spoločenstiev spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti v správe a v nakladaní fondu; pri agende poľovníctva zastupuje neznámych vlastníkov a štát na zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov a vedie evidenciu zmlúv o užívaní poľovných revírov a pri agende výrubov drevín rieši výruby drevín mimo lesa na pozemkoch v správe a v nakladaní fondu.

Späť na hlavnú stránku