Pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín

Slovenský pozemkový fond pri riešení agendy pozemkových spoločenstiev spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti v správe a v nakladaní fondu; pri agende poľovníctva zastupuje neznámych vlastníkov a štát na zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov a vedie evidenciu zmlúv o užívaní poľovných revírov a pri agende výrubov drevín rieši výruby drevín mimo lesa na pozemkoch v správe a v nakladaní fondu.