Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Poľovníctvo

Časté otázky – Poľovníctvo


Prečo nechodia faktúry od fondu za náhradu za užívanie poľovného revíru?

Fondu je potrebné bezodkladne zaslať zmenu fakturačnej adresy poľovníckej organizácie.

Čo je potrebné zaslať k fakturácii náhrady za užívanie poľovného revíru?

K fakturácii náhrady za užívanie poľovného revíru je potrebné po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru príslušným okresným úradom fondu zaslať:
– zmluvu o užívaní poľovného revíru
– notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
– potvrdenie príslušného okresného úradu o evidencii uvedenej zmluvy o užívaní poľovného revíru.

Aké doklady je potrebné zaslať k verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov?

Pozvánku na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov alebo verejnú vyhlášku je nevyhnutné zaslať fondu minimálne do 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov. K verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  je potrebné pripojiť štruktúru vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri, ak je vypracovaná autorizovaným geodetom.