Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Pozemkové spoločenstvá

Časté otázky – Pozemkové spoločenstvá


Ak sú body v pozvánke pozemkového spoločenstva, za ktoré nehlasuje fond, ktorými hlasmi disponuje pozemkové spoločenstvo?

Pozemkové spoločenstvo hlasuje v prípadoch, v ktorých nemá fond právo člena všetkými hlasmi odpočítanými od podielov fondu, od podielov pozemkového spoločenstva a od podielov zomrelých neprededených vlastníkov, t.j. len hlasmi známych vlastníkov.

Aké doklady je potrebné zasielať k podielom na zisku, alebo na nájomnom?

Na základe §10 ods. 2 pozemkové spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona  č. 97/2013 Z. z. povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi (a to aj v prípadoch, v ktorých pozemkové spoločenstvo nerozhodlo o rozdelení zisku).
K hlásenke (vzor je uverejnený na internetovej stránke fondu) je potrebné pripojiť doklady:
– uznesenie zo zhromaždenia pozemkového spoločenstva, na ktorom sa rozhodlo o rozdelení zisku
– zoznam neznámych vlastníkov pozemkového spoločenstva k 31.12, za ktorých fond poberá podiel na zisku alebo nájomnom.

Kedy si uplatňuje fond právo člena v pozemkovom spoločenstve?

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva ak  zhromaždenie pozemkového  spoločenstva hlasuje podľa  §14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov:
a) schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
b) schvaľovanie stanov a ich zmien,
d) rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovanie o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
i) rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
j) rozhodovanie o zrušení spoločenstva.

Slovenský pozemkový fond sa valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev zúčastňuje formou čiastkových schôdzí ako aj formou korešpondenčného hlasovania len v prípadoch, ak pozvánka obsahuje body programu, v ktorých má fond hlasovacie právo člena (§ 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov).