Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Prevod

Prevod

Prevod pozemkov SR

Pozemky Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu

Prevod pozemkov NV

Pozemky nezistených vlastníkov (§ 16 ODS. 1 PÍSM. b) a c) zákona č. 180/1995 z. z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu

Zámena pozemkov

Slovenský pozemkový fond môže uzatvárať zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe fondu.

Samosprávy

Mestá, obce a samosprávne kraje môžu na základe svojich žiadostí podaných na SPF vysporiadať pozemky.

Časté otázky

Časté otázky – prevod


Slovenský pozemkový fond ( ďalej len “SPF“ alebo „fond“ )

Fond môže realizovať odplatný prevod vlastníctva k pozemkom len v prípadoch vymedzených platnými právnymi predpismi. V iných prípadoch fond nie je oprávnený pozemky predávať. Predaj nehnuteľností v správe a nakladaní SPF nie je povinnosťou, platné predpisy spravidla ustanovujú možnosti na prevod.

Podmienky a možnosť predaja pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu sú rozdielne podľa toho, či ide o pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR), v správe SPF, alebo o pozemky vo vlastníctve nezistených vlastníkov (NV), s ktorými fond nakladá.

Podávanie žiadostí o prevod a podaní

Žiadosti a následné doplnenie žiadosti je potrebné zasielať:

Právnické osoby sú povinné s fondom komunikovať elektronicky a doklady je potrebné doručovať do elektronickej schránky fondu. Doklady, ktoré sú použiteľné na právne úkony je potrebné doručovať ošetrené zaručenou konverziou.

Žiadosti o prevod nie je možné zasielať mailom.

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF.

Originály dokladov doručených fondu v papierovej podobe ako originál alebo úradne osvedčená kópia fond nevydáva spätne žiadateľovi.

Všeobecne o vybavovaní žiadostí o prevod

Fond každú žiadosť o prevod pozemku posudzuje individuálne, pričom pri posudzovaní musí prihliadať na celospoločenské záujmy. Fond dbá prioritne na záujmy ochrany hodnoty pôdy a pôdy ako takej vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF. Z uvedeného dôvodu fond pri predajoch pozemkov posudzuje aj skutočnosť, či je pre fond z pohľadu správcu pozemkov Slovenskej republiky a pozemkov nezistených vlastníkov účelné a výhodné žiadané pozemky predať.

Zároveň je fond povinný podľa § 19 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. a § 3 ods. 4 nariadenia vlády pri prevodoch pozemkov prihliadať prednostne na potrebu ich prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.

Právne predpisy na úseku prevodov nehnuteľností v správe/nakladaní SPF

SPF pri prevode nehnuteľností a uzatváraní zmluvy postupuje najmä podľa týchto všeobecne  záväzných právnych predpisov:

 1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
  (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 2. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“),
 3. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.z.“),
 4. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 92/1991 Z.z.“),
 5. zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.“),
 6. zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z.z.“),
 7. nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení (ďalej len „nariadenie vlády“),
 8. zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 193/2001 Z. z.“),
 9. zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách (ďalej len „zákon č. 371/2021 Z. z.“),
 10. zákon č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/1996 Z.z.).

Ustanovenia o cene za odplatný prevod pozemkov

SPF pri stanovení ceny (kúpnej ceny, finančnej náhrady a pod.) postupuje v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v z.n.p., vykonávacou vyhláškou MS SR č. 228/2018 Z. z. k tomuto zákonu, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v z.n.p., ako aj v zmysle príslušného interného pokynu generálneho riaditeľa SPF.

Minimálna výška celkovej kúpnej ceny je stanovená na 100€.

Fond pri stanovení ceny postupuje tak, že porovná ceny pri fondom realizovaných zmluvách v danej lokalite za posledných 12 kalendárnych mesiacov, porovná ponuky realitných kancelárií v danom území, preverí územnoplánovaciu dokumentáciu a skontroluje znalecký posudok, ktorý je len jedno z východísk pre stanovenie konečnej ceny fondom.

Potreba uvedeného dokladu vyplýva z ustanovenia §18 ods. 4 zákona č. 180/1995 Z.z.

V zmysle vyššie uvedenej záväznej legislatívy všeobecná hodnota nehnuteľností je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti, ktorá sa dá dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou a opatrnosťou; t. j. tzv. trhová cena.

Postup pri riešení žiadosti na SPF

 1. Po prijatí žiadosti bude k žiadosti založený spis s prideleným číslom. O zaevidovaní žiadosti bude žiadateľ informovaný. Pridelené číslo spisu je potrebné uvádzať v každej ďalšej komunikácii s fondom.
 2. Prvotné posúdenie žiadosti
  • v prípade, ak je z posúdenia zrejmé, že prevod je možný v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov fondu, ale nie sú doložené prvotné doklady resp. iné potrebné relevantné doklady, žiadateľ bude vyzvaný na ich doloženie
  • v prípade, ak je z posúdenia zrejmé, že prevod nie je možný v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov fondu, žiadateľ bude o tejto skutočnosti písomne informovaný a následne bude spis uzatvorený.
 3. Po doložení prvotných dokladov, posúdení žiadosti a určení, že prevod je možný v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov fondu, a rozhodnutí, že SPF bude prevod nehnuteľnosti realizovať, bude žiadateľ vyzvaný na doloženie ďalších potrebných dokladov, ktoré sú nákladovou položkou žiadateľa (napr. znalecký posudok, geometrický plán, a i.)
 4. Po doložení všetkých potrebných dokladov, bude na predmet prevodu fondom stanovená cena, za ktorú fond môže predať konkrétnu nehnuteľnosť. Cena bude následne oznámená žiadateľovi.
 5. Po akceptácii ceny zo strany žiadateľa bude vyhotovený návrh právneho aktu, ktorý bude zaslaný v prvom rade na podpis žiadateľovi.
 6. Po doručení podpísaného návrhu právneho aktu zo strany žiadateľa je tento zaradený do kontrolného a schvaľovacieho procesu pred zasadnutím Rady SPF.
 7. Po schválení Radou SPF je právny akt podpísaný štatutármi fondu.
 8. Po podpise právneho aktu štatutármi fondu, je žiadateľovi vystavená faktúra na úhradu kúpnej ceny.
 9. Po úhrade kúpnej ceny je zaslaný žiadateľovi právny akt spolu s návrhom na vklad. Žiadateľ si spravidla následne zabezpečí predloženie návrhu na vklad s prílohami na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor.

Vzhľadom na veľké množstvo evidovaných žiadostí o kúpu a zložitý posudzovací proces je potrebné očakávať, že vybavenie žiadosti môže trvať dlhšie časové obdobie. Na fond sa pri vybavovaní žiadostí o kúpu nevzťahujú lehoty podľa Správneho poriadku. V súčasnosti fond intenzívne pracuje na postupnom urýchlení vybavovania žiadostí o kúpu pozemkov.

Späť na hlavnú stránku