Prevod

Podmienky a možnosť predaja pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu sú rozdielne podľa toho, či ide o pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR), v správe SPF, alebo o pozemky vo vlastníctve nezistených vlastníkov (NV), s ktorými fond nakladá. Predaj pozemkov fond vykonáva na základe právnych titulov daných všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Fond vybavuje každú žiadosť o kúpu pozemku, nadobudnutie vlastníctva pozemku resp. zámenu pozemku individuálne, pričom pri posudzovaní žiadostí musí prihliadať na ďalšie celospoločenské záujmy, ktoré fondu vyplývajú z právnych predpisov, programového vyhlásenia Vlády SR a ďalších smerných dokumentov na úseku poľnohospodárstva  a nakladania s pozemkami. Fond dbá prioritne na záujmy ochrany hodnoty pôdy a pôdy ako takej vo vlastníctve SR v správe SPF, a taktiež musí dbať na plnenie reštitučných nárokov pri vydávaní náhradných pozemkov oprávneným osobám. Z uvedeného dôvodu fond pri predajoch pozemkov posudzuje aj skutočnosť, či je pre fond z pohľadu správcu pozemkov SR a pozemkov NV účelné a výhodné žiadané pozemky predať.

Fond môže realizovať odplatný prevod vlastníctva k pozemkom len v prípadoch vymedzených platnými právnymi predpismi. V iných prípadoch fond nie je oprávnený pozemky predávať. Fond každú žiadosť o kúpu pozemku posudzuje individuálne vzhľadom na vyššie uvedené súvislosti a tiež posudzuje splnenie niektorého právneho titulu daného na prevod pozemkov.

Vzhľadom na veľké množstvo evidovaných žiadostí o kúpu a zložitý posudzovací proces je potrebné očakávať, že vybavenie žiadosti môže trvať dlhšie časové obdobie. Na fond sa pri vybavovaní žiadostí o kúpu nevzťahujú lehoty podľa Správneho poriadku. V súčasnosti fond intenzívne pracuje na postupnom urýchlení vybavovania žiadostí o kúpu pozemkov.