Prevod

Podmienky a možnosť  prevodu pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu sú rozdielne podľa toho, či ide o pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR), v správe SPF, alebo o pozemky vo vlastníctve nezistených vlastníkov (NV), s ktorými fond nakladá. Odplatný prevod pozemkov je možný len na základe právnych titulov daných všeobecne záväznými právnymi predpismi.