,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“
Nájom
Prevod
Reštitúcia
Usporiadanie vlastníctva
Pozemkové spoločenstvo
a poľovníctvo

Stanovisko a vecné bremeno

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické služby

Kontakty a
organizačné zložky
Aktuálne oznamy

POZOR NA SPRÁVY OD PODVODNÍKOV

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.
Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk
V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.
Za Vašu spoluprácu v tomto prípade vopred ďakujeme!